דו ח למס – הערכות לקראת תום שנת המס 

דו ח למס – לקראת סיום שנת הכספים 2016 – אנו מפנים תשומת לבכם לנקודות הבאות :

מלאי : יש לספור את המלאי ליום 31 בדצמבר. את הרשימה הכוללת כמויות ומחירי עלות יש לשמור בעסק.

רכב : יש לרשום את מצב מד המרחק (ספידומטר) של כלי הרכב בסוף השנה , וכמובן גם בעת החלפת רכב. יש להעביר העתק רישיון רכב של כל אחד מכלי הרכב. רכב מעל שנת 2010 להתייעץ עם משרדינו לעניין זקיפת שווי.

תיקון 190 לפ.מ.ה. – הפקדות בגין שכירים בעלי שליטה בחברת מעטים.

על פי תיקון 190 לפקודה שנכנס לתוקף 1/1/2012 תהיה החברה רשאית לנכות כהוצאה מוכרת מהפרשות סוציאליות לבעל שליטה בחברה בדו מס – בגין הפרשה לפיצויים עד 12,230 ש"ח לשנה (1,019ש"ח לחודש).

כמו כן, החברה רשאית לנכות בגין הפרשה לקרן השתלמות עד 4.5% משכר השנתי עד לתקרה 188,544 ש"ח  (15,712 ש"ח לחודש).

ובנוסף, רשאית החברה להכיר בניכוי בגין הפרשה למרכיב תגמולים בקופת גמל עד 7.5% (כולל מרכיב אובדן כושר עבודה) מהשכר עד 2.5 פעמים השכר הממוצע במשק (23,660 ש"ח) מבלי שבעל שליטה יהיה חייב במס במועד ההפרשה. הפרשה מעבר לתקרה זו תחייב זקיפת שווי לבעל השליטה והחברה עדיין רשאית לדרוש את מלוא סכום ההפרשה כהוצאה.

קופת גמל לעצמאים

פרמיה לניכוי לפי סעיף 47(ב1) לפקודה במסגרת דו"ח למס– הוצאה מוכרת בשיעור 11% מההכנסה עד 17,400 ש"ח לחודש.

פרמיה לזיכוי לפי סעיף 45א לפקודה במסגרת דו ח למס – שיעור הזיכוי ממס הינו 35%, הפרמיה לזיכוי בשיעור 5% מההכנסה עד 17,400 ש"ח לחודש.

קרן השתלמות לעצמאים

לפי סעיף 17 (5א) לפקודה ניכוי ניתן ליחיד בעל הכנסה מעסק/משלח יד בלבד (עצמאיים) יכולים להפריש בשנת 2016 לקרן השתלמות 7% מהכנסתם החייבת עד -.261,000 ₪ לשנה, ומקסימום – 18,240 ₪. כידוע ניתן למשוך את הכספים פטורים ממס ללא תנאי כעבור 6 שנים מההפקדה הראשונה, או כעבור 3 שנים ממועד התשלום הראשון. הפטור שלעיל מותנה בשני תנאים:

א- הסכום הנמשך אינו עולה על 1/3 מהצבירה בעת המשיכה

ב- 12 חודשים שקדמו לא הייתה משיכה כזאת לצורך השתלמות.

החיסכון במס יהיה לפי שעור המס השולי של כל אחד .

פתיחת קרן השתלמות

מומלץ לפתוח יותר מקרן השתלמות אחת במהלך השנים, ולהפקיד בה סכום מינימאלי כדי להתחיל לצבור וותק. כך לא נצטרך להמתין שוב את כל מלוא התקופה כדי להינות מההטבה. תקרת ההפקדות לסך הקרנות על מנת ליהנות מהטבות המס הינה לפי האמור לעיל.

קרן השתלמות לבעל שליטה ולשכיר

לפי סעיף 3 (ה) לפקודה שכירים וכן בעלי שליטה בחברת מעטים, עד לגובה הכנסה שנתית בסך 188,544 ₪ (גובה הכנסה חודשית 15,712 ₪), כאשר מכך יש להפקיד 6% כלומר 11,312₪ לשנה, המתחלק : ¾ למעסיק, ¼ לעובד.

אובדן כושר עבודה

ההוצאה לאובדן כושר עבודה בדו"ח למס  לא תעלה על פרמיה מרבית של 3.5% מההכנסה החייבת עד 2.5 פעמים השכר הממוצע במשק ( 23,660 ש"ח לחודש) דהיינו 828 ש"ח.

שכר דירה למגורים לשנת 2016

הפטור בידי יחיד עומד על הכנסה חודשית עד 5,030 ש"ח ( לשנה – 60,360 ש"ח). במידה שכר הדירה עולה על סכום הפטור המצוין לעיל הפטור לא יישלל אלא יופחת בהדרגה. יש להתייעץ עם משרדינו ולעדכן לגבי פרטי דירות המגורים, תאריך רכישה ושכ"ד המשולם מדי חודש על מנת שנעדכן את הדוח השנתי.

הקדמת הוצאות במסגרת דו ח למס

ביצוע פעולות מסוימות – בסכומים סבירים, עוד לפני תום השנה, יכולה להקטין את החבות במס. לדוגמא: הקדמת רכישת צרכי משרד, תיקונים ושיפוצים, חתימה על פרסומים מקצועיים וכד'. כמו-כן דחיית קבלת הכנסות לפועלים על בסיס מזומן. ייעוץ בקשר לנ"ל – במשרדינו.

מקדמות ביטוח לאומי

רצוי לשלם את מקדמת הביטוח הלאומי לעצמאיים בגין 12/2016 שתאריכה 15 לינואר 2017 – עוד בדצמבר השנה ובכך ליהנות מהניכוי של 52% בדו"ח למס מהחלק של ביטוח לאומי כבר השנה.

שומות ביטוח לאומי

עצמאיים המקבלים שומות ביטוח לאומי בגין השנה החולפת – נא להעבירן ללא דיחוי לבדיקתנו במשרד. אם החיוב נכון ניתן לשלם עוד השנה – אפילו בתשלומים דחויים לשנה הבאה בכרטיסי אשראי – הניכוי יוכר כבר השנה.

קופה מרכזית לפיצויים ופנסיה

אין להפריש כספים לקופה מרכזית לפיצויים החל משנת 2011.

תקרת המשכורת להפרשת מעסיק לקופ"ג לקצבה 23,660 ₪, ולעצמאי מוכר עד 33,408 ₪ ( 16%*208,800).

ביטול עסקה

עסקה שבוטלה או הוקטנה – יש להוציא ללקוח הודעת זיכוי ולהחתימו על ההעתק כהוכחה שקיבל אותה (או לחילופין תשלח בדואר רשום), אז ניתן להזדכות גם מבחינת מע"מ וגם מבחינת מס הכנסה .

חו"ל – נסיעות עסקיות בדו ח למס

הוצאות מוכרות בחו"ל: בכל מקרה חייב הנישום להוכיח שהנסיעה הייתה הכרחית לייצור הכנסתו לכן מומלץ לשמור על כל התיעוד המתייחס למהות הנסיעה ומטרתה כגון התכתבות, כרטיסי כניסה להשתלמויות לתערוכות, וכד'. בנסיעות לצורך השתלמות בתחום עיסוקו של המשתלם צריך לשמור על תוכנית ההשתלמות והוכחות על השתתפות בפועל. זאת בנוסף למילוי דו"ח על הנסיעה בצרוף מסמכי ההוצאות.

א. כרטיס טיסה במחלקת תיירים או מחלקת עסקים – ההוצאה תותר במלואה לגבי כרטיס טיסה במחלקה הראשונה תותר ההוצאה בניכוי עד לסכום מחיר הכרטיס במחלקת עסקים באותה טיסה.

ב. לינה במלון לפי קבלות עד 267$ ללילה ב-7 הלילות הראשונים לנסיעה. החל מהלילה השמיני 75% מההוצאה, אך לא פחות מ-117$ ללילה ולא יותר מסך 200$ ללילה (שהם 75% מ – 267$ ).

ג. אש"ל בימים שבהם נתבעו הוצאות לינה במלון: עד 75$ ליום ללא קבלות. בימים שבהם לא נדרשו הוצאות לינה 125$ ליום עבור אש"ל ולינה ביחד.ד.   שכירות רכב בחו"ל לפי קבלות ועד 59$ ליממה .ה. הוצאות אחרות כגון נסיעות בתחבורה ציבורית, טלפונים ופקסים, כניסות לתערוכה מקצועית וכד' – לפי עלות בפועל, בצרוף מסמכים .

מתנות

מתנות ללקוחות ואחרים הנמצאים בקשרי מסחר – ההוצאה מוכרת עד 210 ₪ לאדם לשנת מס – בתנאי שנרשם שם המקבל, הסיבה (אירוע אישי או שי לחג), והתאריך.

שימוש בפלאפון

יש לזקוף שווי שימוש בגין טלפון נייד שהועמד לרשות העובד בגובה 50% מסכום ההוצאה ועד לתקרה של 105 ש"ח לחודש.

תרומות

בהתאם לסעיף 46 לפקודת מס הכנסה העוסק במתן זיכוי ממס עבור תרומות. גובה הזיכוי עומד על 35% מסכום התרומה. בשנת 2016 יינתן זיכוי כאמור בדו"ח למס בגין כל התרומות שתרם הנישום בשנת המס וזאת במידה והותרם סכום הגבוה מ-180 ש"ח, תקרת הזיכוי הינו 9,212,000 ש"ח או תרומות בגובה של עד 30% מההכנסה החייבת כנמוך מבינהם.

מענק פטור

הנחיה לפיה הגדלת הפטור על מענק שהתקבל עקב פרישה או מוות הינו ל- 150% מגובה השכר החודשי תעשה באופן אוטומטי לכל מי שפרש.

בטוח לאומי לעצמאים

עצמאי חייב בתשלום דמי ביטוח לאומי על הכנסתו החיבת אם חל עליו לפחות אחד מהמקרים הבאים:

 א.    הוא עובד לפחות 12 שעות שבועיות ומרוויח 15% מהשכר הממוצע במשק 1,420 ₪ לחודש.

ב.    הוא עובד לפחות 20 שעות שבועיות, בלי קשר לרווח.

ג.    הוא מרוויח לפחות 50% מהשכר הממוצע במשק, סך – 4,732 ₪ לחודש, בלי קשר להיקף שעות עבודתו.

הטבות לעובדים

כל עובד שכיר שלכם, ששילם לקופת גמל עצמאית (שלא דרך המשכורת) יכול להעביר לנו, דרככם, את אישור ההפקדה לפני הכנת משכורות דצמבר 2016, ויקבל את הניכוי/זיכוי באמצעותנו ישירות במשכורת, ללא צורך בהגשת דו"ח שנתי למס הכנסה .

נקודות זיכוי

ערך שנתי של נקודת זיכוי לשנת 2016 הינה 2,592 ₪ (216 ₪ בחודש) יש לפנות למשרדנו לחישוב סך נקודות הזיכוי   אשר אתם זכאים להן.

פטור ממס על ריבית לפי סעיף 125 (ד)

ניכוי מריבית למבוגרים.

במסגרת הטבה זו ניתן לקבל ניכוי כנגד הכנסות מריבית למבוגרים בתנאי שביום 1.1.03 מלאו   לאחד מבני הזוג 55 שנה וכן שבשנת המס הרלבנטית הגיע אחד מבני הזוג לגיל פרישה. סכום הניכוי הוא עד 13,320 ש"ח בשנה, אך במידה ושני בני הזוג הגיעו לגיל פרישה בשנת המס הרלבנטית יהיו זכאים     לניכוי מוגדל של עד 16,320ש"ח בשנה. באופן כללי אמור הבנק לקבל החזר ממס הכנסה ישירות לחשבון הבנק של הזכאי, המלצתנו היא לוודא שאכן ההטבה התקבלה  בחשבון הזכאי.

ניכוי מריבית לבעלי הכנסות נמוכות.

יחיד שהכנסתו והכנסת בן זוגו (כולל הכנסות ילדיהן עד גיל 18) לא עלתה על 62,160 ש"ח בשנת המס, זכאי לניכוי של עד 9,720 ש"ח מהכנסתו החייבת מריבית. אם הכנסתו והכנסת הן זוגו עלתה על 62,160 ש"ח בשנת המס יהא זכאי לניכוי מתואם (כלומר – עד 9,720 ש"ח בניכוי הסכום  שבו עלתה הכנסה החייבת בשנת המס של היחיד ושל בן זוגו על 62,160 ש"ח ). חשוב לציין שניכוי זה אינו ניתן באופן אוטומטי ולשם קבלתו יש להתייעץ עם משרדנו.

הכנסות מריבית למבוגרים ולבעלי הכנסות נמוכות יחד.

יחיד אשר הוא ובן זוגו הגיעו לגיל פרישה, וביום 01.01.2003  מלאו להם 55 שנים,

זכאים לפטור של 35% מ" הריבית המזכה"

ריבית מזכה – היא הנמוך מבין : 1. הכנסה בפועל של יחיד ובן זוגו מריבית. 2. ההפרש שבין 92,160 ש"ח לבין הכנסתו החייבת של היחיד או בן זוגו (הגבוה מביניהם).

 

דו ח למס

 

 

לכל שאלה ניתן לפנות לרואה חשבון אירנה גלזקוב

טלפון 03-5293833

פקס 03-5276656

במייל iglazkov@effectivestream.co.il